Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Vida Vitaal in de persoon van Steinar Roel van Spankeren, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt: De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Opdrachtgever: Degene die aan de gewichtsconsulent opdracht geeft advies en begeleiding te verlenen, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van doorverwijzing adviseren en begeleiden. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de doorverwijzende arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verschoven. Deze termijn is geldig voor alle afspraken. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor een intakegesprek aan de cliënt in rekening te brengen. Wanneer een afspraak voor de TEI of Cryoshaper te laat wordt verschoven of geannuleerd, zal deze behandeling komen te vervallen, wanneer deze reeds betaald is. Is deze behandeling nog niet betaald, dan zal deze in rekening worden gebracht. Bij het negeren van het betalingsverzoek met een termijn van 14 dagen, zal er eenmalig een herinnering per mail worden verstuurd met wederom een termijn van 14 dagen. Als ook deze termijn zonder betaling is verstreken, zullen er juridische consequenties verbonden zijn aan het negeren van het betaalverzoek. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, zullen in rekening worden gebracht aan de cliënt. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4.1: Afwikkeling annulering
Zoals tijdens het intakegesprek besproken en in zowel het Vida Vitaal programmaboek als de van kracht zijnde Algemene Voorwaarden genoemd, worden er geen coachingkosten gerekend voor de consults bij minimale afname van minimaal 21 maaltijdvervangende producten voor een periode van 7 dagen. Deze producten heb je nodig voor een complete inname van je vitamines en mineralen en voor het verantwoord, gezond en het volgens afspraak uitvoeren van je programma (uitgezonderd programma 1350 en 1500). Wanneer je je afspraak op tijd afzegt -minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip- , vermeld dan ook een alternatief moment om af te spreken en je bestelling met producten die je nodig hebt tot je volgende afspraak. Zijn dit gemiddeld minder dan 21 producten voor een periode van 7 dagen, krijg je in eerste instantie een waarschuwing. Gebeurt dit regelmatig, breng ik de kosten van een intakegesprek in rekening bij je volgende consult voor het onnodig bezet houden van tijd in mijn agenda. Bestel je geen producten, ben ik ook genoodzaakt de kosten van een intakegesprek in rekening te brengen, vanwege het onnodig bezet houden van tijd in mijn agenda. Als er bij een niet tijdige annulering sprake is van een noodgeval of overmacht situatie, verwacht ik ook een duidelijke reden, een alternatief moment om af te spreken en een bestelling met gemiddeld 21 producten voor een periode van 7 dagen. Is dit niet het geval, ben ik ook in deze situatie genoodzaakt om de kosten voor een intakegesprek te rekenen voor het onnodig bezet houden van tijd in mijn agenda. De annulering van je afspraak is pas geldig wanneer er een nieuwe afspraak is ingepland én bevestigd én er een passende bestelling van maaltijdvervangende producten is geplaatst.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt of opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 5.1: Tariefstelling afslankprogramma
Coaching en weging tijdens een afslankprogramma met maaltijdvervangende producten is gratis, mits er wordt voldaan aan de minimale wekelijkse afname van 21 producten per persoon. Wordt hier niet aan voldaan, mag de coach de kosten voor een intakegesprek rekenen; in dit geval 40,00. Deze maatregel is niet van kracht tijdens de opbouwfase. Alvorens er een programma wordt gestart, vindt het intakegesprek plaats. Dit gesprek kost eenmalig 40,00

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient door middel van PIN of creditcard direct na het consult plaats te vinden. Behandelingen met de TEI system of de Cryoshaper kunnen ook contant worden voldaan. In het geval van een overschrijving ontvangt de cliënt of opdrachtgever een factuur voor de geleverde diensten. De cliënt of opdrachtgever dient de rekening binnen acht dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11: Privacy
Alle in acht genomen voorwaarden voorgeschreven door de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) zijn van toepassing en worden uitgevoerd. Tijdens je intakegesprek zul je hier een formulier voor ontvangen ter inzage en ondertekening.
Gesprekken kunnen worden opgenomen ter verbetering van mijn diensten en voor trainings- en reflectiedoeleinden. Deze opnames zullen zonder toestemming van de cliënt nooit worden verspreid.

Kan ik je helpen?
1